dimecres, 23 de març del 2011

Esquerra aposta per la Dació en el pagament d'hipoteques

En el darrer cicle econòmic expansiu, l’estancament dels salaris, el vertiginós augment del preu de l’habitatge, l’escàs mercat de lloguer, uns tipus d’interès a mínims històrics, una normativa molt laxa vers la responsabilitat dels bancs i caixes davant les condicions ofertades per a crèdits i hipoteques, així com una deficient supervisió per part del Banc d’Espanya, han empès desenes de milers de famílies a hipotecar-se fins a 40 anys o més, per poder fer front a la despesa mensual derivada de l’accés a l’habitatge. Tenir un sostre familiar ha suposat, en molts casos, un segrest del 50% dels ingressos familiars dedicats al seu pagament fins a la jubilació del deutor.

Però les circumstàncies existents a l’hora de signar el contracte hipotecari han variat per a la majoria de persones hipotecades, particularment aquelles que es van hipotecar a partir del 2006, quan els tipus d’interès eren més baixos i els preus de l’habitatge arribaren al seu màxim. L’esclat de la bombolla immobiliària i la crisi financera i econòmica han deixat a Catalunya un 17,7% de població en atur i la impossibilitat de fer front a la hipoteca està sent una realitat cada cop més greu i una de les noves causes d’exclusió social.

L'impagament del crèdit hipotecari provoca la pèrdua de l’habitatge per a milers de famílies cada any. En aquest procediment l’habitatge és subhastat, i la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) estableix que, en cas de no presentar-se postors, el creditor pot adjudicar-se l’habitatge pel 50% del valor de la nova taxació. El banc no només es queda amb l’habitatge per un preu molt menor pel qual es va signar la hipoteca, sinó que a més el deute segueix viu descomptant-li el valor del bé executat!

A diferència d’altres requisits existents a la Unió europea, a l'Estat espanyol, el préstec té caràcter personal i garantia real. En cas d’impagament, el patrimoni personal present queda embargat a través de l’habitatge, resta de béns i salari, deixant-la en un estat de vulnerabilitat, desprotecció i amb un alt risc de caure en l’exclusió social.

En bona part de les legislacions del nostre entorn com a França, Bèlgica, Alemanya o els països anglosaxons es té en compte la situació de sobreendeutament personal i deute hipotecari de les persones físiques, quan el deutor ho és per causes sobrevingudes i el bé hipotecat és l’habitatge habitual. Als països anglosaxons la dació de l’habitatge en pagament del deute hipotecari, és a

dir, amb el lliurament de l’habitatge, la persona pot saldar el deute amb l’entitat financera i no se li embarga cap altre patrimoni ni ingrés familiar present i futur. Amb el lliurament de les claus queda resolt el deute, a diferència del cas espanyol.

Per això des d'Esquerra proposarem al proper Ple del Febrer una modificació de la legislació vigent per introduir la dació en el pagament hipotecari com a forma de resoldre el deute hipotecari i declarar abusives les clàusules que fixen un límit a la variació a la baixa del tipus d'interès.


Oriol Papell i Torres

Grup municipal ERC

* article publicat als mitjans locals